Политика на личните данни

Какво ни трябва?

„Мир и Психология“ е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: три имена; адрес, телефон, Е-mail, пол, възраст, психологически профил и медицинска информация, която Вие сте ни редоставили.

Защо ни е необходимо?

Личните Ви данни са ни необходими, на базата на законносъобразното обработване в Европа и в частност това на Кралство Нидерландия.

Какво правим с Личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват и съхраняват на адреса на „Мир и Психология“ в Leiden, Maredijk 82, 2315 VP, NL. Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват:

  • Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството, съдебни органи и вещи лица, други държавни органи, доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни.
  • ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на Института.
  • Куриерски организации, туроператори.
  • Други трети лица по силата на нормативно изискване.

Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Кралство Нидерландия и Холандският Институт по Психология данните Ви се съхраняват до 15 годишен период от време. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за
известия, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

Какви са правата Ви?

Вие имате право на достъп до личните данни, които „Мир и Психология“ държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на мейл: info@mirpsychology.com. Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни по Регламента на ЕС 2016/679.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с нас на посочения по-горе мейл или да подадете жалба към Холандският Институт по Психология.